Sektor pośrednictwa finansowego rośnie wraz z rynkiem

Dane za II kwartał 2018 roku, obrazujące działalność sektora pośrednictwa finansowego, potwierdzają: rosną salda kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz firmowych, sprzedanych przez pośredników. Dynamicznie rośnie także znaczenie usług sektora pośrednictwa finansowego dla dostawców produktów kredytowych i ich udział w realizacji celów sprzedażowych banków.

Kredyty hipoteczne

W II kwartale 2018 roku odnotowano zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów hipotecznych przez pojedyncze banki, miało miejsce również zaostrzenie niektórych warunków polityki kredytowej, takich jak udział własny kredytobiorcy, posiadane zabezpieczenia i marża kredytowa.

 Zmiany te mogą wpłynąć na wielkość niezrealizowanego popytu w najbliższej przyszłości, a jednocześnie ograniczyć perspektywę biznesową dla sektora pośrednictwa w krótkim okresie czasuPraktycy rynku pośrednictwa finansowego, zrzeszeni w KPF, są jednak spokojni co do koniunktury sektora w okresie co najmniej najbliższego roku – skomentował Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Jednocześnie, popyt na kredyty hipoteczne kontynuował wzrost. Główny wpływ na to, w opinii banków, miały przewidywania co do sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz zmiana sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych[1]. Jak wskazują dane AMRON–SARFiN[2], w okresie od kwietnia do czerwca br. banki udzieliły 53,67 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 13,74 mld PLN. W porównaniu z II kwartałem 2017 roku było to więcej o 3,86 tys. szt. (7,7%) i o 2,1 mld PLN (17,6%).

Dobrze w tę sytuację rynkową wpisały się firmy z sektora pośrednictwa finansowego, bowiem wartość kredytów hipotecznych, udzielonych przez pośredników zrzeszonych w KPF i ZFPF[3] w II kwartale 2018 roku kontynuowała wzrost i osiągnęła kwotę 7,06 mld PLN. Oznacza to ponad 12-procentową dynamikę wzrostu kw./kw., a w porównaniu z II kwartałem roku poprzedniego – nawet 32,5-procentową dynamikę. Dodatkowo, w całym okresie analizy, wartość ta rosła przeciętnie o 3,43% w ujęciu kwartalnym. Wartość kredytów hipotecznych, udzielonych przez pośredników finansowych zrzeszonych w KPF i ZFPF, stanowiła w II kwartale 2018 roku 51,36% ogólnej wartości udzielonych kredytów hipotecznych, raportowanej przez AMRON–SARFiN[4] – o 2,59 pp. więcej niż w kwartale poprzednim.

Kredyty gotówkowe

Zgodnie z danymi BIK[5], w okresie od kwietnia do czerwca br. banki udzieliły 1,89 mln kredytów konsumpcyjnych o wartości 21,78 mld PLN. Jest to więcej, zarówno ilościowo jak i wartościowo, niż w kwartale poprzednim – odpowiednio o 10,3% i 8,3%. Na podobnym poziomie są zmiany względem II kwartału 2017 r., tj. 10,8% i 7,3%. Średnia wartość kredytu konsumpcyjnego, udzielonego na rynku w II kwartale br., wyniosła 11,54 tys. PLN.

Pośrednicy finansowi, zrzeszeni w KPF i ZFPF, udzielili w II kwartale 2018 roku kredyty gotówkowe o rekordowej w całym analizowanym okresie wartości 943,1 mln PLN. Jest to o 26% więcej niż w poprzednim kwartale i o 27,1% więcej niż rok wcześniej. Dla porównania, przeciętne, kwartale tempo zmian wartości udzielonych kredytów od 2013 roku wynosi 5,3%. Wartość kredytów gotówkowych udzielonych przez pośredników finansowych, zrzeszonych w KPF i ZFPF, stanowiła w II kwartale 2018 roku 4,33% ogólnej wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych – o 16,3 pp. więcej niż w I kwartale br.

– Jak podaje NBP[6], w II kwartale 2018 roku uległy złagodzeniu kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz niektóre warunki polityki kredytowej, na co w istotnym stopniu wpłynęła presja konkurencyjna. W ostatnim kwartale, jako wynik poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych w Polsce, nastąpił również niewielki wzrost ich popytu na kredyty konsumpcyjne. Te czynniki pozytywnie zadziałały na intensywność współpracy banków z zewnętrznymi kanałami dystrybucji, co udało się efektywnie wykorzystać przez pośredników kredytowych – stwierdził Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Kredyty firmowe

W II kwartale 2018 nastąpiło niewielkie zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów dla MSP, a także złagodzenie niektórych warunków polityki kredytowej. Popyt na kredyty dla przedsiębiorstw uległ niewielkiemu wzrostowi. Jak wskazują banki, główny wpływ na ich politykę kredytową w tej grupie produktów miała przewidywana sytuacja w gospodarce realnej, w wybranych branżach oraz sytuacja finansowa największych kredytobiorców[7].

 Dobre perspektywy dla segmentu pośrednictwa w zakresie kredytów firmowych wydają się być niezagrożone. Potwierdzają to choćby dane z niezwykle dynamicznie rozwijającego się sektora faktoringu. Potrzebne jest doskonalenie modelu współpracy pośredników tak, by rosnący rynek kredytu dla MSP systematycznie zyskiwał na dynamice rozwoju – dodał Andrzej Roter.

W II kwartale 2018 roku pośrednicy finansowi, zrzeszeni w KPF i ZFDF, udzielili 716,8 mln zł kredytów firmowych. Jest to wartość wyższa o 22,5% niż w kwartale poprzednim i o 16,8% wyższa niż rok wcześniej. Nie przekroczyła ona jednak wciąż szczytowego poziomu, który był obserwowany w IV kwartale 2017 r., kiedy to pośrednicy udzielili blisko 800 mln zł. Mimo to można zaobserwować tendencję wzrostową w średnim okresie. W ujęciu kwartalnym, w analizowanym okresie wartość nowych kredytów rosła średnio o 10,1%.

– Należy pamiętać, że wzrost PKB jest obecnie napędzany konsumpcją prywatną, która jest na dopingu kredytowym. Wynik finansowy netto sektora bankowego za I półrocze br. był o ponad 16% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na bardzo dobrej koniunkturze rynku mieszkaniowego skorzystały zarówno banki, jak i pośrednicy. Jednak boom nie będzie trwał wiecznie. Już dziś wiadomo, że poziomy, na jakie poszybowały ceny na rynku pierwotnym, są nie do utrzymania – podsumowuje dr Mirosław A. Bieszki, Doradca ds. ekonomicznych KPF. – Dobrze, że sektor pośrednictwa finansowego korzysta na koniunkturze bankowej, ale uzależnienie od kredytu hipotecznego musi prowokować pytania o strategię w sytuacji, gdy rynek nieruchomości mieszkalnych wejdzie w fazę bessy. Wśród ekonomistów dyskusja nie toczy się więc na temat CZY, ale KIEDY wybuchnie nowy kryzys finansowy, który przede wszystkim uderzy w banki. Wypowiedzi RPP wydają się omijać ten temat.

***

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i obecnie skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z wielu sektorów polskiego rynku finansowego, w tym bankowości, zarządzania wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, instytucji pożyczkowych, platform crowdundingowych, zarządzających informacją gospodarczą i kredytową, odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz ubezpieczeń. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Członek prestiżowej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu kredytowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. KPF ma w swoim dorobku badawczym już kilkaset raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.

  • Regina Stawnicka
  • Manager PR
  • rstawnicka@kpf.pl
  • +48 510 003 197
  • Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Związek Pracodawców
  • Długie Pobrzeże 30
  • 80-888 Gdańsk