Zasady Dobrych Praktyk nadążają za zmianami rynku

W wyniku dynamicznego rozwoju rynku i zmienności zachodzących na nim zjawisk, rosną wymagania interesariuszy instytucji finansowych wobec prowadzenia przez nie działalności w sposób odpowiedzialny. To jeden z głównych motywów, jakimi Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych kierowała się w pracach nad znaczącą nowelizacją Księgi drugiej Zasad Dobrych Praktyk KPF, dotyczącej sprzedaży produktów kredytowych. Księga ta od 1 września 2017 roku obowiązuje wszystkich Członków KPF, którzy oferują takie produkty lub pośredniczą w ich sprzedaży.

Wcześniej zasady zawarte w Księdze drugiej odnosiły się tylko do oferowania produktów kredytowych konsumentom. Ponieważ coraz częściej instytucje pożyczkowe oferują swoje usługi także przedsiębiorcom, wynikła potrzeba stosownego uzupełnienia tych zasad i wskazania ewentualnych różnic między tymi dwiema grupami klientów. Sposobność ta została wykorzystana do dokonania generalnego przeglądu całej Księgi drugiej ZDP, w wyniku czego wprowadzony został szereg zmian i uzupełnień, na bazie zgromadzonych do tej pory doświadczeń w praktycznym stosowaniu zasad. Tym samym zrealizowano także potrzeby wynikające ze zmieniających się regulacji prawnych oraz nieustającego rozwoju nowych produktów kredytowych i sposobów świadczenia usług.

 Wartym podkreślenia jest fakt, że z inicjatywą rozszerzenia Zasad Dobrych Praktyk sprzedaży produktów kredytowych także na klientówprzedsiębiorców wyszli sami Członkowie KPF. Świadczy to o dojrzałej i odpowiedzialnej postawie zrzeszonych w KPF przedstawicieli rynku, którzy poprzez samoregulację dążą do zapewnienia oczekiwanych przez klientów standardów obsługi – stwierdza mec. Szymon Dejk, radca prawny w Departamencie Prawno-Legislacyjnym KPF.

W pracach nad dokumentem szczególną uwagę poświęcono roli Biur Informacji Gospodarczej w procesie badania zdolności do spłaty zobowiązań, a także podkreślanej wielokrotnie potrzebie udzielania jasnych i rzetelnych informacji o oferowanych produktach. Wzmocniono również wymagania dotyczące czytelności umów zawieranych z klientami, a także rozbudowano katalog czynności stanowiących niedozwolone praktyki.

– Prace nad nowelizacją Księgi drugiej ZDP były prowadzone przez specjalnie do tego celu powołany zespół roboczy, po czym projekt został poddany szerokim konsultacjom wewnątrz KPF, a następnie konsultacjom zewnętrznym z instytucjami i organizacjami, które realizują zadania mające na celu ochronę praw klientów, zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Takie podejście zapewnia, że Zasady Dobrych Praktyk podlegają nieustannemu doskonaleniu, które przyczynia się do podnoszenia poziomu usług świadczonych przez członków KPF, tym bardziej, że zmiany te zostaną uwzględnione już w procesie audytu wewnętrznego za 2017 rok – powiedział dr Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego.

Zasady Dobrych Praktyk to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem. Został przyjęty do stosowania przez przedsiębiorstwa działające w 10 sektorach na rynku finansowym, w szczególności związanych z rynkiem finansów konsumenckich, będące Członkami Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Pierwsza wersja ZDP została uchwalona 1 czerwca 2005 roku. Obecnie dokument składa się z sześciu ksiąg. Jego stosowanie przez Członków KPF jest monitorowane przez niezależny organ – Komisję Etyki KPF.

 KPF rozpocznie akcję informacyjną wśród interesariuszy rynku kredytowego, prosząc ich o zaangażowanie, współpracę z Komisją Etyki w monitorowaniu zgodności praktyki biznesowych z dobrymi praktykami, obowiązującymi aktualnie w KPF. Uwrażliwianie na ten aspekt stosowania się do zasad dobrych praktyk traktujemy jako ważny czynnik procesu etycznego w KPF i warunek skuteczności w jego realizacji – dodał Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Aktualna wersja ZDP:

http://www.kpf.pl/pliki/etyka/zasady_dobrych_praktyk_01.09.2017.pdf

 

***

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku i obecnie skupia ponad osiemdziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z wielu sektorów polskiego rynku finansowego, w tym bankowości, zarządzania wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, instytucji pożyczkowych, platform crowdundingowych, zarządzających informacją gospodarczą i kredytową, odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz ubezpieczeń. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Członek prestiżowej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu kredytowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1200 instytucji finansowych. KPF ma w swoim dorobku badawczym już kilkaset raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.

  • Regina Stawnicka
  • Manager PR
  • rstawnicka@kpf.pl
  • +48 510 003 197
  • Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Związek Pracodawców
  • Długie Pobrzeże 30
  • 80-888 Gdańsk